MSR

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej określają:

sposób prezentacji danych finansowych,
metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,
zakres informacji, jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym,
sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych,
metody prezentacji majątku trwałego.


Cechy jakościowe sprawozdań, jakimi sporządzający powinni się kierować przy opracowywaniu sprawozdania finansowego to:

zrozumiałość,
trafność,
wiarygodność,
przydatność,
porównywalność i
istotność.